Krátká intervence pro problémy působené alkoholem může probíhat v různých prostředích

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a PhDr. Ladislav Csémy

Čas. Lék. čes., 144, 2005, 12, 840-843.

 

Souhrn

Krátká intervence pro problémy působené alkoholem je efektivní. Vzhledem k vysoké spotřebě alkoholu v České republice je třeba, aby skríning a krátkou intervenci prováděli nejen zdravotníci, ale i pracovnici jiných oborů. K postupům používaným při krátké intervenci patří zpětná vazba ohledně problémů s alkoholem, jasné doporučení, posilování motivace, používání tištěných materiálů, aktivní předání a další. Skríning a krátká intervence byly úspěšně použity např. v ordinaci praktických lékařů, u psychiatrických pacientů, v porodnictví, v nemocničním prostředí, ve vězeňství, na školách všech typů i v pracovních prostředích.

Klíčová slova: Alkohol – Krátká intervence –  Technika – Prostředí

 

Summary

Brief intervention for alcohol related problems can be used at various environments

Brief intervention for alcohol related problems is effective. Considering high per capita alcohol consumption, it is desirable that brief intervention should be practiced not only by health professionals but also by other workers. Feedback about alcohol related problems, clear advice, motivation enhancement, written texts, active referral, etc. has been used. Screening and brief interventions were successfully employed in general practice, psychiatry, gynecology and obstetrics, at emergency and trauma units, in judiciary system, at schools including colleges and at various workplaces.

Key Words: Alcohol – Brief Intervention – Technique – Environments

 

Úvod

Spotřeba alkoholu v České republice na rozdíl od většiny vyspělých evropských zemí roste a tomu odpovídá i vysoká míra problémů, které zde alkohol působí. K těmto problémů patří nejen závislost, ale i násilná trestná činnost pod vlivem alkoholu, dopravní nehody, úrazy, otravy, týrání nebo zneužívání dětí intoxikovanými rodiči, domácí násilí atd. Vzhledem k velkému počtu osob, které jsou na alkoholu závislé, alkohol zneužívají nebo ho pijí rizikově, je nutné, aby krátkou intervenci prováděl co nejširší okruh lidí. Z toho vyplývá význam krátké intervence pro problémy působené alkoholem, jak ho prosazuje Světová zdravotnická organizace. Tento přehled nabízí příklady krátké intervence v různých prostředích. Správně provedená a vhodně indikovaná krátká intervence je nejen efektivní, ale její účinek může být i dlouhodobý (18).

 

Stručně o technikách krátké intervence

 • Feedback (zpětná vazba). Sem patří posouzení stavu a zpětná informace pacientovi o výsledku. Při posuzovaní stavu se používají příslušná kritéria Mezinárodní klasifikace nemoci i skríningové dotazníky, lze vycházet i z laboratorních nálezů (např. vyšší hodnoty jaterní testů, zejména GMT, méně častá bývá mykrocytární anémie).
 • Jasné doporučení přestat pít alkohol nebo jeho pití omezit, jestliže se nejedná o závislost a není ani jiný důvod k naprosté abstinenci (těhotenství, těžké jaterní poruchy, závislost na psychoaktivních látkách, interakce s léky atd.).
 • Motivační rozhovor patří v současnosti k nejpoužívanějším technikám krátké intervence. Jeho cílem je za pomoci vhodných otázek a s pochopením pomoci pacientovi, aby si lépe uvědomil rizika alkoholu a výhody toho, když problémy s alkoholem překoná. O posilování motivace v češtině podrobněji jinde (15).
 • Předání svépomocného materiálu. Příručky pro závislé na alkoholu (16), závislé na jiných psychoaktivních látkách a patologické hráče jsou zdarma k dispozici na webových stránkách www.plbohnice.cz/nespor. Využívání tištěných materiálů je efektivní modalitou (2).
 • Doporučení účasti ve svépomocné organizaci typu Anonymních alkoholiků. Informace a adresy skupin Anonymních alkoholiků viz webová stránka www.sweb.cz/aacesko/. Jedná se o efektivní modalitu, přehled viz např. (14).
 • Poskytnutí kontaktu na služby telefonické pomoci, kam se lze obrátit v případě náhlé krize. (Telefonáty lze také využívat k posílení efektu předchozí krátké intervence.)
 • Využívat motivačního vlivu rodiny.
 • Opakování krátké intervence, kdykoliv je to vhodné.
 • Aktivní předání (tj. poskytnout konkrétních informaci o možnostech léčby včetně telefonních čísla, případně zařídit, aby pacienta k první návštěvě někdo doprovodil).

 

Místa, kde může docházet ke skríningu a krátké intervenci pro problémy působené alkoholem

Následující výčet si nečiní nárok na úplnost, většinou se jedná o prostředí, kde byla podle zpráv z literatury nějaká forma krátké intervence úspěšně použita. Je přirozené, že skríning a krátká intervence jsou zvláště vhodné tam, kde dochází k většímu soustředění osob, které pijí alkohol problémově (to se týká i ordinací praktických lékařů s ohledem na vyšší nemocnost těch, kdo zneužívají alkohol). Dalším velmi vhodným místem, kde třeba provádět skríning a krátkou intervenci, jsou pracoviště, kde je důležitá bezpečnost (silniční provoz, některá pracovní prostředí jako ozbrojené složky apod.). Používá se podle okolností některý z postupů uvedených výše nebo kombinace více postupů. Např. Crawford a spol. (7) úspěšně spojili u pacientů léčených na jednotce intenzivní péče, předání tištěného materiálu a doporučení ke specializovanému poradenství.

 

Místa, kde byl použit skríning a krátká intervence pro problémy působené alkoholem

 • Ordinace praktického lékaře, kam mohou pacienti přijít i z jiného důvodu. V češtině existuje překlad publikace, kterou vydala pro praktické lékaře Světová zdravotnická organizace (3), kterou vydal Státní zdravotní ústav. O efektivitě krátké intervence v ordinaci praktického lékaře svědčí např. meta-analýza Bertholeta a spol. (4).
 • Nemocnice, např. jednotky intenzivní péče, traumatologická nebo chirurgická pracoviště, interní oddělení, kam všude se osoby zneužívající alkohol dostávají často. Gentilello a spol. (8) na základě studie z oboru traumatologie doslova uvádějí: „Skríning a krátká intervence pro problémy působené alkoholem u pacientů s traumatem je ekonomicky efektivní a měly by se provádět rutinně.“
 • Psychiatrická pracoviště. Prevalence škodlivého užívání alkoholu a závislosti na něm je u pacientů trpících jinou duševní chorobou podstatně vyšší než v běžné populaci. Alkohol zde často zhoršuje průběh jiného duševního onemocnění, zhoršuje spolupráci pacienta, vstupuje do interakcí s léky, komplikuje rodinné vztahy i pracovní uplatnění a zvyšuje riziko agrese. Při krátké intervenci se používají např. poskytování relevantních informací nebo posilování motivace (11, 9).
 • Porodnická a gynekologická pracoviště. Skríning a krátká intervence mají zásadní význam v prevenci závažných a prakticky neléčitelných poškození plodu alkoholem. Efektivní intervenci krátkou intervenci může provádět lékař, ale i porodní asistentka, jak o tom svědčí studie Changa a spol. (6). Užitečná je také práce se ženami, kterým už se alkoholem poškozené dítě narodilo, aby se předešlo stejným komplikacím pří dalším těhotenství (5).
 • Základní, střední i vysoké školy a odborná učiliště. Programy primární prevence ve školním prostředí (např. Life skills training program) a postupy používané při krátké intervenci se do jisté míry překrývají. Preventivní programy ve školách by ale, na rozdíl od krátké intervence, měly být interaktivní a dlouhodobé (např. 20 – 30 hodin v průběhu 3 let) a zpravidla se týkají celých třídních kolektivů. Naproti tomu programy krátké intervence se zpravidla zaměřují na osoby se zvýšeným rizikem nebo ty, kdo alkohol zneužívají. Při krátké intervenci u vysokoškolských studentů se osvědčily podobné postupy jako u jiných populací, byť se jednalo i jen o posouzení stavu a poskytnutí zpětné vazby (12). Nositeli krátké intervence mohou být také, podobně jako v případě preventivních programů, připravení vrstevníci (peer prvek). O krátké intervenci ve školním prostředí podrobněji jinde (17).
 • Záchytné a detoxifikační stanice. U nás se jedná se o zdravotnická zařízení, a měla by proto být zajištěná dobrá návaznost ambulantní nebo ústavní léčby, je-li potřebná.
 • Pracovní prostředí. O efektivitě programů krátké intervence v pracovním prostředí svědčí zkušenosti ze Švédska (10), Austrálie (19) i USA (1).
 • Policie, vězeňství, orgány činné v trestním řízení. U pachatelů trestných činů (zejména násilných) jsou podle výzkumů prováděných v různých zemích světa problémy s alkoholem rozšířenější než v běžné populaci. To se týká i dospívajících. Hrozba trestního stíhání a odsouzení je silným motivačním faktorem, který může zvýšit efektivitu krátké intervence. Programy krátké intervence i léčby pro problémy působené psychoaktivními látkami ve výkonu trestu mohou snížit riziko recidivy trestné činnosti (21).
 • K prostředím, kde lze provádět skríning a krátkou intervenci, přibyl i Internet (20), na Internetu lze např. snadno najít formuláře se skríningovým dotazníkem AUDIT.
 • Existují i široce založené programy skríningu a krátké intervence pracující souběžně v různých prostředích. Příkladem je „Národní den alkoholového skríningu“, který probíhá každoročně v USA. Účastníkům, u nichž je skríning pozitivní, se doporučí specializovaná léčba nebo poradenství. V roce 2003 proběhla tato akce na 2621 místech, přičemž na každé z nich připadlo v průměru 52 vyšetření (13).

 

Literatura

 1. Anderson, B.K., Larimer, M.E.: Problem drinking and the workplace: an individualized approach to prevention. Psychol Addict Behav, 16, 2002, s. 243-251.
 2. Apodaca, T.R., Miller, W.R.: A meta-analysis of the effectiveness of bibliotherapy for alcohol problems. J Clin Psychol, 59, 2003, s. 289-304.
 3. Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C.: Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Postupy v primární péči. Český překlad. Praha: Státní zdravotní ústav, 2003, 51 s. Dostupné na http://www.szu.cz/drogy/index.htm.
 4. Bertholet, N., Daeppen, J.B., Wietlisbach, V., Fleming, M., Burnand, B.: Reduction of alcohol consumption by brief alcohol intervention in primary care: systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med, 165, 2005, s. 986-995.
 5. Chang, G.: Screening and Brief Intervention in Prenatal Care Settings Alcohol Research & Health, 28, 2004/2005, s. 80-84.
 6. Chang, G., McNamara, T.K., Orav, E.J., Koby, D., Lavigne, A., Ludman, B., Vincitorio, N.A., Wilkins-Haug, L.: Brief intervention for prenatal alcohol use: a randomized trial. Obstet Gynecol, 105, 2005, s. 991-998.
 7. Crawford, J.M., Patton, R., Touquet, R., Drummond, C., Byford, S., Barrett, B., Reece, B., Brown, A., Henry, J.A.: Screening and referral for brief intervention of alcohol-misusing patients in an emergency department: a pragmatic randomised controlled trial. Lancet, 364, 2004, s. 1334-1339.
 8. Gentilello, L.M., Ebel, B.E., Wickizer, T.M., Salkever, D.S., Rivara, F.P.: Alcohol interventions for trauma patients treated in emergency departments and hospitals: a cost benefit analysis,  Ann Surg, 241, 2005, s. 541-550.
 9. Graeber, D.A., Moyers, T.B., Griffith, G., Guajardo, E., Tonigan, S.: A pilot study comparing motivational interviewing and an educational intervention in patients with schizophrenia and alcohol use disorders. Community Ment Health J, 39, 2003, s. 189-202.
 10. Hermansson, U., Knutsson, A., Ronnberg, S., Brandt, L.: Feasibility of brief intermention in the workplace for the detection and treatment of excessive alcohol consumption. Int J Occup Environ Health, 4, 1998, s. 71-78.
 11. Hulse, G.K., Tait, R.J.: Five-year outcomes of a brief alcohol intervention for adult in-patients with psychiatric disorders. Addiction, 98, 2003, s. 1061-1068.
 12. Larimer, M.E., Cronce, J.M., Lee, C.M., Jason, R., Kilmer, J.R.: Brief Intervention in College Settings. Alcohol Research & Health, 28,  2004/2005, s. 94-104.
 13. Matthew, E., Dupre, M.A., Aseltine, R.H., Wallenstein, G.V., Jacobs, D.G.: An Overview of National Alcohol Screening Day: Trends From 2001 to 2003 Alcohol Research & Health, 28, 2004/2005; s. 23-29.
 14. Nešpor, K.: Organizace Anonymní alkoholici představuje efektivní pomoc závislým. Alkoholizmus a drogové závislosti (Bratislava), 37, 2002, s. 167-175. Volně ke stažení na www.plbohnice.cz/nespor.
 15. Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. Praha: Portál 2000, 152 s.
 16. Nešpor, K. Jak překonat problémy s alkoholem. Praha: Sportpropag pro MZd ČR 2004; 124 s.
 17. Nešpor K Csémy L, Pernicová H. Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Časná a krátká intervence., Praha: Sportpropag 1998, 104 s. Volně ke stažení na www.plbohnice.cz/nespor.
 18. Nilssen, O.: Long-term effect of brief intervention in at-risk alcohol drinkers: a 9-year follow-up study. Alcohol Alcohol, 39, 2004, s. 548-551.
 19. Richmond, R., Kehoe, L., Heather, N., Wodak, A.: Evaluation of a workplace brief intervention for excessive alcohol consumption: the workscreen project. Prev Med, 30, 2000, s. 51-63.
 20. Saitz, R., Helmuth, E.D., Aromaa, S.E., Guard, A., Belanger, M., Rosenbloom, D.L.: Web-based screening and brief intervention for the spectrum of alcohol problems. Prev Med, 39, 2004, s. 969-975.
 21. Turley, A., Thornton, T., Johnson, C., Azzolino, S.: Jail drug and alcohol treatment program reduces recidivism in nonviolent offenders: a longitudinal study of Monroe County, New York’s, Jail Treatment Drug and Alcohol Program. Int J Offender Ther Comp Criminol, 48, 2004, s. 721-728.

 

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8.

nespor.k@seznam.cz

www.drnespor.eu

www.youtube.com/drnespor